Videó-/filmanyag felhasználási feltételek

Változat: 2012. 11. hó

A Hansgrohe SE (a továbbiakban: „Licencadó”) a szerzői jogok tulajdonosa, ill. a videó-/filmanyag szerzői jogok (továbbiakban: „Jogok”) kizárólagos licencének tulajdonosa.

Licencadó egyben a Licencadó termékei védjegyjogának tulajdonosa is; mindazonáltal jelen szerződésnek nem tárgya a védjegy, és a felhasználási feltételekből semmi sem képezheti védjegylicenc megállapodás alapját.

Továbbá a jelen felhasználási feltételek tárgya nem képezheti értékesítési viszony alapját.

A jelen weboldalon rendelkezésre bocsátott videó-/filmanyagot kizárólag az itt ismertetett felhasználási feltételeknek megfelelően tesszük közzé. A videó-/filmanyag (továbbiakban: „Anyag”) felhasználásával/használatával vagy letöltésével az átvevő (továbbiakban: „Licencvevő”) elfogadja jelen felhasználási feltételeket.

 1. Licencadó ezzel Licencvevő részére egy bármikor visszavonható, át nem ruházható és nem kizárólagos licencet biztosít a Jogok használatához, a Licencadó termékei ajánlatának és eladásának kizárólagos céljából.
 2. Licencvevő jogosult a Jogok hatálya alá tartozó, a normál kereskedelmi forgalomban kapott anyag használatára. Licencvevőt azonban nem illeti meg Licencadótól származó ilyen anyag átvételének vagy szállításának joga.
 3. Licencvevő nem élhet vissza a jelen licenc vagy a Jogok hatálya alá tartozó Anyag használatával.
 4. Licencvevő nem jogosult másodlagos licencek adására.
 5. Licencvevő a Jogokat az ismertetett felhasználási célon kívül nem használhatja vagy alkalmazhatja, és nem tehet olyan lépéseket, amelyek jelen felhasználási feltételek tartalmával vagy céljával ellentétben lennének. Licencvevő mellőz továbbá minden olyan tevékenységet, amely ésszerűen minden valószínűség szerint hátrányos következménnyel járna az engedélyezett jog értékére, érvényességére vagy érvényesíthetőségére, vagy Licencadó tulajdonosi pozíciójára ilyen hatással lenne.
 6. Licencvevő különösen figyel a mindenkori anyagra vonatkozóan engedélyezett felhasználási módra és időtartamra.
 7. Licencdíj nem kerül felszámításra.
 8. Licencvevő ezennel elismeri, hogy a Licencvevő és Licencadó közötti jogviszony keretében Licencadó a Jogok kizárólagos tulajdonosa oly módon, hogy azok mindig Licencadó egyedüli és kizárólagos tulajdonában állnak és maradnak, és hogy Licencvevő az ebben engedélyezett licenc kivételével további Jogokat vagy Jogokra való igényt nem szerzett. Licencvevő a Licencadó Jogokra vonatkozó tulajdonosi pozícióját nem támadja meg.
 9. A licenc felmondás vagy lejárat miatti befejezésével a Licencvevőnek az Anyaggal kapcsolatosan biztosított Jogai automatikusan érvényüket vesztik. Ugyanez érvényes a mindenkori Anyagra vonatkozóan nyújtott felhasználási időtartam lejárta után. Licencvevőnek a Jogok, valamint a jogok hatálya alá tartozó Anyag használatát haladéktalanul be kell szüntetnie.
 10. Licencadó nem szavatolja a Jogok jogfolytonosságát, és semmilyen felelősséget nem vállal azért, hogy a Jogok harmadik fél jogainak megsértése nélkül használhatók.
 11. Licencvevő kötelezi magát, hogy Licencadót minden olyan igénnyel, panasszal, veszteséggel, kárral és ráfordítással (beleértve, de nem korlátozottan a bírósági költségekre és ügyvédi díjakra) szemben kártalanítja, amelyek Licencvevőnek az Anyag felhasználásával összefüggő vagy felhasználása miatti tevékenységén alapulnak.
 12. Licencvevőnek haladéktalanul írásban értesítenie kell Licencadót a tudomására jutott, a Licencadó Anyagával kapcsolatos Jogok bármilyen megsértéséről vagy megtámadásáról. Licencadónak kizárólagos joga, azonban nem kötelessége, hogy a jogsértővel szemben védekezőleg fellépjen, ill. eljárást kezdeményezzen.
 13. Licencvevő számára a mindenkori Anyagra vonatkozó jogok határidőhöz kötötten, az ismertetett dátum lejáratáig kerülnek átengedésre. Ezen dátum lejártával az adott Anyagra vonatkozó összes jog külön felmondás előfeltétele nélkül megszűnik.
 14. A Jogok használata nem képezheti Licencadó és Licencvevő közötti kereskedelmi képviselői megállapodás alapját.
 15. Licencadó írásbeli jóváhagyása nélkül a licencből eredő jogok vagy kötelességek nem adhatók vagy ruházhatók át. Licencvevő részéről történő minden átruházási kísérlet Licencadót feljogosítja a licenc haladéktalan felmondására.
 16. Az összes jog a Németországi Szövetségi Köztársaság jogának hatálya alá tartozik. Licencvevő ezennel visszavonhatatlanul elfogadja – amennyiben megengedett – az Offenburgi Bíróság nem kizárólagos illetékességét. Licencadónak jogában áll egy másik, a Licencvevő számára illetékes bíróságot is igénybe venni.
 17. Jelen felhasználási feltételek helyettesítik a felek között az Anyagra vonatkozóan esetlegesen fennálló összes eddigi megállapodást.
 18. Licencadó jogosult jelen felhasználási feltételeket jövőbeni hatállyal bármikor megváltoztatni. A már meglévő jogokra vonatkozó módosításokat írásban kell rögzíteni.
 19. Amennyiben jelen felhasználási feltételek bármely rendelkezése hatálytalanná vagy érvénytelenné válna, felek megállapodnak abban, hogy jelen rendelkezést olyan hatályos vagy érvényes rendelkezéssel helyettesítik, amely a szándékolt gazdasági szabályozáshoz legközelebb áll.

Hansgrohes uses different kinds of cookies. You can agree to the use of all cookies or make your personal settings or consult the general data protections.

   

I agree to all cookies