Hansgrohe Kft. általános szerződési feltételei

ÁSZF

A Hansgrohe Kft. Általános Szerződési Feltételei
Érvényesség: 2020. január 1-től

I. Hatály
1. A/z Hansgrohe Kft. (a továbbiakban: Eladó) jelen Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF), eltérő megállapodás hiányában, valamennyi az Eladó és a magyar polgári törvénykönyv (a továbbiakban: Polgári Törvénykönyv vagy Ptk) 8:1.§ 3. pontja alapján fogyasztónak nem minősülő vevő (a továbbiakban: Vevő) között létrejövő adásvételi, szállítási és vállalkozásiszállítási szerződésre, valamint valamennyi egyéb megrendelésre, ajánlatra, kereskedelmi megállapodásra
(a továbbiakban: Megrendelés(ek)) érvényesek. A Vevő bármilyen eltérő általános szerződési feltétele nem fogadható el, még abban az esetben sem, ha az Eladó kifejezetten nem tiltakozott ellene.
2. Az ÁSZF azonos mértékben érvényesek az egyazon Vevővel létrejövő bármely jövőbeni üzleti kapcsolatra, még akkor is, ha azokat kifejezetten nem kötötték ki újból. Amennyiben eltérő kikötésre nem került sor, az ÁSZF-nek a Vevő megrendelésének napján érvényes változata vagy a Vevővel utoljára közölt változata érvényes.

II. Szerződéskötés
1. Az Eladó ajánlatai nem kötelező érvényűek, amennyiben az ajánlat szövegében nem jelezte kifejezetten azok kötelező érvényét. A Vevő megrendelése kötelező érvényű szerződéses ajánlatnak minősül, mely, eltérő rendelkezés hiányában, legalább nyolc (8) napig érvényes. A szerződés csak akkor jön létre, amikor az Eladó a Vevőnek írásban (ideértve az e-mailt és faxot is) visszaigazolja a megrendelést.
2. Az Eladó csak a végfelhasználókkal szemben, külön jótállási nyilatkozata szerint köteles jótállást vállalni.
3. Az Eladó által a jelen szerződéskötés kezdeményezése során átadott dokumentumok, például képek és rajzok, valamint az Eladó által közölt műszaki adatok és specifikációk tekintendők irányadónak. A megrendelés bármilyen műszaki, mérnöki vagy egyéb módosítása megengedett, ha és amennyiben az a Vevő számára elfogadható.
4. Az egyedi megállapodások, beleértve a kereskedelmi feltételeket (Handelsklauseln) is, felülírják a jelen ÁSZF-et. Ezen megállapodások tekintetében az írásos szerződés vagy az Eladó írásos visszaigazolása az irányadó azok tartalmát illetően.

III. A szolgáltatás terjedelme, szállítás és a kárveszély átszállása
1. Az Eladó teljesítését illetően a felek az Eladó üzemét („ex works”) vagy egyéb, a Vevő számára ismert szállítási helyet kötnek ki, ahol a szállítás teljesítésére és egyéb kiegészítő teljesítésre sor kerül. A kárveszély átszáll a Vevőre legkésőbb az áruk fuvarozó részére történő átadásával, illetve a rendelkezésre bocsátással, ha az árut a Vevő maga szállítja el. Ha a szállítás a Vevő
magatartása miatt vagy egyéb, az Eladó ellenőrzési és érdekkörén kívül eső okból késedelmet szenved, a kárveszély a szállítás készre jelentésekor száll át a Vevőre.
2. Eltérő kikötés hiányában a Vevő szállítási biztosítást köteles kötni saját költségén annak szokásos feltételei szerint, mely biztosításnak fedeznie kell a megrendelésben foglalt áruk szállításának kockázatát a feladás helyétől a megállapodott célig. A szállítás költségeit a Vevő viseli az V. 5. pontban foglaltak szerint.
3. Amennyiben kereskedelmi feltételeket alkalmaznak a felek, kétség esetén az Incoterms mindenkori módosított változata alkalmazandó.
4. Az Eladó a szállítási határidő lejárta előtt ésszerű határokon belül jogosult részszállításra és részszámlák kiállítására.
5. Ha a szállítást és a szállítandó áruk leszállítását a Vevő kérésére vagy a Vevő érdekkörében felmerült körülmények miatt késleltetik, a Vevő köteles az Eladónak megtéríteni az esetleg felmerült tárolási költségeket, valamint a szállítandó árukba fektetett tőke kamatait. Amennyiben az Eladó végzi a tárolást, a követelés összege legalább a még ki nem egyenlített számla 0,5%-a
a késedelem minden egyes hónapja után, a szállításra készre jelentés után egy (1) hónappal kezdődően. Az Eladó jogosult megfelelő határidőt tűzni és annak eredménytelen leteltét követően jogosult a szállítandó árut eladni és helyettesítő árut szállítani a Vevőnek egy ésszerűen meghosszabbított határidőn belül, vagy elállni a szerződéstől. 
6. A Hansgrohe gondoskodik arról, hogy a Hansgrohe által a vevőnek szállított termékek megfeleljenek a vevő által kijelölt ország / országok törvényeinek és előírásainak. Ha a vevő - a termékek átvétele után - harmadik országokba exportálja a termékeket, a vevő köteles ellenőrizni, hogy a termékek megfelelnek-e az ilyen országokban a termékekre alkalmazandó helyi törvényeknek és rendeleteknek. Ha a vevő úgy dönt, hogy termékeket exportál harmadik országokba, akkor kizárólag a vevő felel minden olyan felelősségért, amely a termékek meg nem feleléséből származik.

IV. Szállítási határidők és üzemzavar
1. A szállítási határidő legkorábban a megrendelés tartalmának megállapításához szükséges valamennyi dokumentum igazolt kézhezvétele után kezdődik, amennyiben azokat a megállapodásnak megfelelően a Vevőnek kell beszereznie, továbbá az esetleges előleg kézhezvételét követően. A szállítási határidő akkor minősül betartottnak, ha a szállítmányt határidőn belül
feladták vagy megtörtént a szállításra készre jelentés. 2. A szállítási határidő meghosszabbodik az Eladónak vagy az Eladó beszállítóinak az ellenőrzési körén kívülálló olyan körülmények vagy események bekövetkezésekor melyek számottevő hatással
vannak az áru gyártására vagy szállítására (pl. munkások lázongása, vis major és egyéb üzemzavar, melyért nem az Eladó vagy beszállítói a felelősek), mégpedig az üzemzavar tartamával. Az Eladó köteles tájékoztatni a Vevőt a várható üzemzavarról, valamint új szállítási határidőt kitűzni. Ha az áruk az új szállítási határidőre sem szállíthatóak le, mindkét fél jogosult a szerződéstől
részben vagy egészében elállni. Ilyen esetben a Vevő által már teljesített ellenértéket indokolatlan késedelem nélkül vissza kell téríteni. Ez nem érinti sem a X. pont szerinti, teljesítés helyett nyújtott, esetleges kártérítési igényt, sem az Eladó törvény által biztosította jogait, beleértve, de nem kizárólagosan, a teljesítési kötelezettség kizárásának eseteit (pl. lehetetlenülés miatt).
3. A fenti rendelkezésektől függetlenül bármilyen szállítási késedelem feltételeit a törvényi előírások alapján kell meghatározni. Azonban, a törvényi előírásoktól eltérően minden esetben szükséges a Vevő írásos felszólítása a szállítási késedelemre vonatkozóan.

V. Árak és járulékos költségek
1. A szállítást a szerződés megkötésekor érvényes árakon kell teljesíteni, az Eladó rendelés-visszaigazolásának megfelelően. Minden ár az Eladó üzemének (ex works) / szállítás helye szerint értendő. Minden ár euróban értendő, hacsak másként nincs megjelölve, továbbá tartalmazza az összes járulékos költséget (pl. beszerelési és betanítási költségek), valamint a törvény szerinti
áfát és egyéb, törvényben előírt adókat (pl. vámot és díjakat) az előírt mértékben.
2. Az Eladó fenntartja annak jogát, hogy megemelje a négy (4) hónapnál hosszabb időre kikötött fix árakat, ha a szerződés megkötését követően magasabb költségek merülnek fel, beleértve, de nem kizárólagosan, a kollektív szerződésekből eredőket, a piaci alapú beszerzési árakat vagy az anyagárak növekedéséből eredőket. A megrendelő kérése esetén mindezeket igazolni szükséges.
3. 50,00 EUR-nál kisebb értékű megrendelés esetén az Eladó 10,00 EUR minimum mennyiség felárat számít fel. Az adott kiszerelésnél kisebb mennyiségben elfogadott megrendelések az áruk nettó értékének 10%-át kitevő felárral kerülnek feldolgozásra.
4. Ha a szállítást külső, harmadik fél végzi, az áruk nettó értékének 10%-át kitevő felár kerül felszámításra.
5. Legalább nettó 750,00 EUR értékű megrendelés esetén a szállítás fuvardíj fizetve alapon történik. Nettó 750,00 EUR alatti áruérték esetén a szállítási költség a számlán kerül felszámításra. Az áruk postai úton történő expressz szállításának költségeit és díjait a megrendelést adó személy vagy fél köteles viselni.

VI. Fizetés és késedelem
1. A kifizetést mindenfajta levonás nélkül kell teljesíteni az Eladónak a számlán feltüntetettek szerint, a számla kézhezvétele és az áru leszállítása után azonnal. Azonban az Eladónak bármikor jogában áll, hogy egy adott szállítást részben vagy egészében csak előre fizetés ellenében teljesítse. Az erre vonatkozó kikötést legkésőbb a megrendelés visszaigazolásakor kell közölni.
Az Eladó kifejezetten fenntartja azon jogát, hogy elfogad-e csekket. A csekkek csak beváltásuk után kerülnek elfogadásra fizetési eszközként. Minden fizetést díjmentesen kell teljesíteni. Csekk esetében a Vevő erre vonatkozó kifejezett megállapodás nélkül is köteles viselni bármilyen diszkontálást, beszedést és bármilyen egyéb banki díjat. A fizetéseket először a költségekre, aztán a
kamatokra, majd végül a legrégebbi főkövetelésekre kell beszámítani.
2. Késedelem esetén a törvényes mértékű késedelmi kamat, de legalább évi 9% kerül felszámításra.
3. A Vevőt az Eladó követeléseivel szemben csak akkor illeti meg a beszámítás és a visszatartás joga, ha az ellenkövetelés nem vitatott, vagy azt a bíróság jogerős határozatban állapította meg. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó annyiban, amikor az ellenkövetelés közvetlenül érinti az Eladó egyazon szerződésből eredő elsődleges teljesítési kötelezettségét.
4. A követelések engedményezéséhez az Eladó hozzájárulása szükséges.
5. Ha a szerződés megkötését vagy az áruk szállítását követően kiderül, hogy a Vevő fizetőképessége vagy fizetési szándéka nem kielégítő (például amikor végrehajtási intézkedéseket foganatosítottak ellene, valamely esedékes számla felszólítások ellenére nem került kifizetésre) az Eladó a még nem szállított árukért előre fizetést, biztosíték nyújtását vagy kizárólag szállításkor történő
készpénzes fizetést köthet ki. Ha a Vevő nem teljesíti ezt a kérést, az Eladó jogosult a szerződéstől elállni. Az Eladó törvény szerinti jogai érintetlenül maradnak.

VII. Tulajdonjog fenntartása
1. Az Eladó mindaddig fenntartja a szállított áruk tulajdonjogát amíg a leszállított áruk teljes ellenértéke kiegyenlítésre nem kerül.
2. A Vevő bármilyen szerződésszegő magatartása esetén, beleértve, de nem kizárólagosan, a fizetési késedelmet, az Eladónak joga van a tulajdonjog fenntartással érintett árukat visszavenni. Az, hogy az Eladó a tulajdonjog fenntartással érintett árukat visszaköveteli vagy lefoglalja, nem jelenti a szerződéstől való elállást, kivéve, ha azt az Eladó ezt írásban kifejezetten kijelenti.
Az Eladót megilleti a hasznosítás; a hasznosításból eredő bevételt be kell számítani a Vevő kötelezettségeibe, levonva az esetlegesen felmerült hasznosítási ráfordításokat. A Vevő köteles a tulajdonjog fenntartással érintett árut kellő gondossággal kezelni és más áruktól elkülönítetten tárolni. Ezen túlmenően a Vevő köteles saját költségén beszerzési értéken megfelelően biztosítani az ilyen árut bármilyen, tűz, víz, vihar, betörés és lopás okozta kár ellen. Bármilyen, kár esetén felmerülő biztosítási joggal kapcsolatos igényt az Eladóra kell engedményezni, amennyiben az áruk ellenértéke Vevő által még nem került megfizetésre. Amennyiben szükség van karbantartási és ellenőrzési munkákra, a Vevő azokat saját költségén és kellő időben köteles elvégezni.
3. A vételár teljes kifizetéséig a szállított áruk az Eladó tulajdonában maradnak. A Vevő nem jogosult a tulajdonjog fenntartással érintett árukat zálogba adni vagy biztosítéki céllal átruházni. Elzálogosítás vagy harmadik fél bármilyen szabályszegése esetén a Vevő köteles indokolatlan késedelem nélkül írásban értesíteni az Eladót, valamint az Eladó rendelkezésére bocsátani minden
olyan információt és dokumentumot, mely az Eladó jogainak megvédéséhez szükséges. A végrehajtással megbízott hivatalos személyeket vagy harmadik feleket tájékoztatni kell az Eladó jogáról. Amennyiben valamely harmadik fél nem képes megtéríteni az Eladónak a harmadik fél által kezdeményezett peres és peren kívüli eljárás során keletkezett költségeit, a Vevő felel az
Eladónál felmerülő veszteségért, az áruban keletkezett további kár, az áru megsérülése vagy megsemmisülése függvényében.
4. A Vevő a szokásos üzletmenet keretében eladhatja és/vagy feldolgozhatja a tulajdonjog fenntartásával érintett árut, amíg az Eladó nem érvényesít a Vevővel szemben valamilyen, a tulajdonjog fenntartásából eredő jogot. A Vevő már most átruházza (engedményezi) az Eladónak az összes követelését a számla végösszegének mértékében, áfával együtt, amely követelések a Vevőhöz folynak be a vevőinek vagy harmadik feleknek történő eladásból, továbbá függetlenül attól, hogy egy adott cikket feldolgozás nélkül vagy azt követően adott-e el. Az Eladó elfogadja az engedményezést. Amennyiben folyószámlaviszony áll fenn a Vevő és ügyfele között, a Vevő által az Eladónak előre átengedményezett követelésnek szerepelnie kell a jóváhagyott mérlegben is, továbbá valamely ügyfél fizetésképtelensége esetén az majdani „okbeli” mérlegben. A Vevő az engedményezés után is beszedheti a követeléseket. Ez nem érinti az Eladó azon jogát, hogy Általános szerződési feltételek maga szedje be a követeléseket. Az Eladó nem szedheti be maga a követeléseket, amíg a Vevő teljesíti a megszerzett bevételből eredő fizetési kötelezettségeit, a Vevő nincs fizetési késedelemben, és nincs lehetőség fizetésképtelenségi eljárás indítására.
5. Az Eladó kérésére a Vevő köteles pontos listát rendelkezésre bocsátani az Eladót megillető kintlévőségekről, mely tartalmazza a vevők neveit és címeit, az egyes kintlévőségek összegét, a számlázási dátumokat stb. Köteles az Eladónak kiadni minden olyan információt, amely az engedményezett kintlévőség érvényesítéséhez szükséges, megengedni ennek az információnak a
vizsgálatát, valamint a vevőkkel közölni az engedményezés tényét. 
6. A Vevő ezennel kijelenti, hogy megértette, hogy az Eladó által a tulajdonjog fenntartásával érintett áruk átvételével megbízott személyek beléphetnek vagy behajthatnak az épületbe vagy a területre, melyben/melyen a tulajdonjog fenntartásával érintett áruk találhatók, hogy visszaszerezzék a tulajdonjog fenntartásával érintett árukat.
7. A leszállított áruk Vevő általi feldolgozását vagy átalakítását mindig az Eladó számára kell végezni. Ha a árut nem az Eladó tulajdonát képező egyéb tárgyakkal dolgozzák fel, az Eladó közös tulajdonjogot szerez az új cikkben, mely arányban áll a leszállított cikknek a többi feldolgozott cikk feldolgozáskori értékével. Ezenkívül ugyanez érvényes a feldolgozással létrejövő cikkre, mint a tulajdonjog fenntartásával érintett leszállított cikkre. Ha a feldolgozásra, elegyítésre vagy összekeverésre oly módon kerül sor, hogy a Vevő cikke tekintendő elsődleges cikknek, kikötöttnek tekintendő, hogy a Vevő az arányos tulajdonjogot átruházza az Eladóra. A Vevő az ily módon keletkezett önálló vagy közös tulajdonjogot megóvja az Eladó számára.

VIII. Szavatossági igény – elévülési idő
1. Anyaghiba és jogszavatosság vonatkozásában a Vevő jogaira a törvényi rendelkezések érvényesek, amennyiben az alábbiakban eltérően nem kerül szabályozásra. Mindezek nem érintik az áruk fogyasztók részére történő átruházására vonatkozó speciális kötelező rendelkezések érvényességét, azonban a X. pont rendelkezései alkalmazandók minden kártérítési igényre még a szállító visszkereseti joga esetén is.
2. A Vevő bármilyen hibával kapcsolatos igényével kapcsolatban vélelmezendő, hogy a Vevő teljesítette az áru megvizsgálására és a hibák bejelentésére vonatkozó törvényi kötelességeit. 
3. Ha valamely szállítandó áru hibás, a Vevőt az alábbi jogok illetik meg:
a) Az Eladó pót teljesítésre köteles, és azt Vevő választása szerint a hiba kijavítással való megszüntetésével vagy hibátlan cikk szállításával (kicserélés) teheti meg, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Eladónak- másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne.
b) Ha a kijavítás vagy kicserélés nem lehetséges, a Vevő jogosult a szerződéstől elállni vagy a vételárat csökkentését kérni. A szerződéstől való elállás kizárt, ha az Eladó kötelezettségszegése csupán elhanyagolható mértékű. A Vevő bármilyen kártérítési igénye vagy kiadásainak megtérítése iránti igénye hiba esetén is fennáll, de csak a X. pont rendelkezései szerint. A szállított áru hiányosságait a Vevő a tudomásra jutást követően azonnal köteles Eladó felé jelezni. Az elévülési időre egyebekben a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók.
c) Bármilyen pót teljesítés nem foglalja magában sem a hibás cikkek leszerelését, sem az új vagy javított áru felszerelését, kivéve, ha az Eladó eredetileg is köteles volt elvégezni a szerelést.
d) A pót teljesítés próbájához szükséges költségeket, beleértve, de nem kizárólagosan a munka- és anyagköltségeket (a beszerelési költségeket vagy az áruknak a pót teljesítés helyszínére való szállítását nem), az Eladó viseli, ha valóban fennáll valamilyen hiba. Egyéb esetben az Eladó követelheti a Vevőtől minden, a hiba elhárításának megalapozatlan kéréséből eredően felmerült kiadás (beleértve, de nem kizárólagosan a próba és a szállítás költségeit) megtérítését, kivéve, ha a Vevő számára nem volt felismerhető, hogy semmilyen hiba nem áll fenn.
e) A Vevő az Eladóval való egyeztetésen alapuló megállapodást követően köteles az Eladónak az Eladó által az összes javítás és csereszállítás elvégzéséhez szükségesnek ítélt időt megadni és arra lehetőséget biztosítani. Ellenkező esetben az Eladó mentesül minden ebből eredő következmények felelőssége alól. Ha a Vevő üzemviteli okokból kéri, hogy sürgősséggel technikus kiküldésére vagy a szokásos munkaidőn kívüli munkavégzésre kerüljön sor, és ezáltal az Eladónak többletköltsége merül fel, a Vevő köteles viselni az így felmerült összes többletkiadást (pl. túlórapótlék, hosszabb kiszállási út).
f) A pótalkatrészekre és a javításokra ugyanolyan terjedelmű jótállás érvényes, mint az eredetileg szállított árura.
4. Kizárólag a vevő felelős az alábbiakért: természetes elhasználódás, nem megfelelő vagy nem megfelelő használat, a vevő vagy harmadik fél általi nem megfelelő összeszerelés vagy üzembe helyezés, a helytelen vagy gondatlan kezelés, a túlzott használat, a nem megfelelő működőberendezés vagy a kémiai, elektrokémiai vagy elektromos behatások okozta károk. Az ezen okokból adódó hibákért a Hansgrohe nem felelős.

IX. Visszaszállítás
1. Az Eladó az általa szállított árukat csak abban az esetben veszi vissza, ha a Vevő megfelelő igényt jelentett be (pl. hibás teljesítés).
2. Amennyiben egyedi esetben tett kivételes megállapodás alapján az Eladó kijelenti, hogy kész elfogadni az áru visszavételét, megfelelő kártérítés kerül alkalmazásra a vonatkozó megállapodásban (általában az áruk nettó értékének 25%-a). A szállítás kockázatát és költségeit a Vevő viseli.

X. Kártérítési felelősség
1. Az Eladó felel a törvényi rendelkezések szerinti kártérítésért, amennyiben alább nem kerül sor ettől eltérő rendelkezésre. Kötelezettségszegés esetén – annak jogalapjától függetlenül – az Eladó felel minden szándékos cselekvésért. Gondatlanság esetén az Eladó csak az alábbiakért felel:
a) az élet, a test vagy az egészség sérelméért és
b) Lényeges szerződéses kötelezettség (olyan kötelezettség, melynek teljesítése szükséges a szerződés megfelelő teljesítéséhez, és melynek teljesítésére valamely szerződéses fél rendszeresen hagyatkozik vagy hagyatkozhat) teljesítésének megszegéséből eredő károkért az Eladó felelőssége csak az előrelátható, jellemzően előforduló hibára korlátozódik
2. A felelősségnek az előzőek szerinti korlátozása érvényes az Eladó alkalmazottainak, munkatársainak, kereskedelmi képviselőinek és vevőszolgálati munkatársainak javára is érvényes. A Polgári törvénykönyv termékfelelősségre vonatkozó rendelkezései szerinti igényekre kizárólag a törvényi rendelkezések érvényesek.A felelősség kizárása vagy korlátozása nem érvényes, amennyiben az Eladó rosszindulatúan eltitkolt egy hibát vagy garanciát vállalt az áru minőségét illetően.
3. A felelősség kizárása vagy korlátozása nem alkalmazandó, ha a Hansgrohe csalárd módon nem fedezte fel vagy nem garantálta a cikk állapotát.

XI. A szerződés megszüntetése
1. A szállítási szerződés megszüntetése esetén (pl. valamely szerződő fél elállása vagy felmondása miatt) a Vevő az alábbi bekezdésekben foglalt további lépésektől függetlenül köteles a leszállított, de a Vevő tulajdonába még nem került árut az Eladó részére visszaszolgáltatni. Az Eladó jogosult a Vevő helyiségeiből elhozni az árut.
2. Ezen túlmenően az Eladó megfelelő kártérítés megfizetését követelheti a Vevőtől az áru megkárosodásáért vagy megsemmisüléséért, vagy egyéb olyan, a Vevő érdekkörébe tartozó eseményért, amely egyéb okból lehetetlenné teszi az áru átadását. Ezen kívül az Eladó kártérítés megfizetését kérheti az áru felhasználásáért vagy használatáért, ha annak értéke a beszerelése és az Eladó általi közvetlen visszavétele közötti időszakban csökkent. Az ilyen értékcsökkenést a megrendelés szerinti teljes ár és az értékesítési bevétel alapján megállapított aktuális piaci ár közötti különbség kiszámításával, vagy, amennyiben az értékesítés nem lehetséges, független szakértő becslése alapján kell meghatározni.

XII. Engedményezés
A Vevőnek a jelen szerződésből eredő jogainak átruházása (engedményezése) az Eladó írásos hozzájárulása nélkül nem megengedett.

XIII. Exportkorlátozások
1. Az áruk Magyarország, az Európai Unió, az Amerikai Egyesült Államok vagy más országok exportkorlátozásai alá eshetnek.
2. Az áruk külföldre történő exportja esetén a Vevő felel a törvényi rendelkezéseknek való megfelelésért.

XIV. Bíróság illetékessége és irányadó jog
1. A jelen ÁSZF-re és a felek közötti szerződéses viszonyra Magyarország törvényei alkalmazandók azzal, hogy kizárt az egységes nemzetközi jog alkalmazása, beleértve, de nem kizárólagosan, az Egyesült Nemzetek egyezményét az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozóan. A jogválasztás érvényes az olyan szerződésen kívüli tartozásos viszonyokra is, melyek szorosan kapcsolódnak a szerződéshez. Ezenkívül a jogválasztás terjedelmét a törvényi rendelkezések határozzák meg.
2. A bíróság kizárólagos illetékességének helye bármilyen, a jelen szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos bármilyen jogvita, igény és nézeteltérés esetén – értékhatártól függően – a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Székesfehérvári Törvényszék.


Hansgrohe Kft.,
1139 Budapest,
Forgách utca 11-13.
Hungary 
Találja meg az Önhöz legközelebbi kereskedőt!

Szakkereskedő kereső