Hansgrohe Kft. általános szerződési feltételei

ÁSZF

I. Alkalmazási terület

Amennyiben a felek eltérő írásbeli megállapodást nem kötnek, jelen általános szerződési feltételek irányadók valamennyi ajánlatra, kereskedelmi megállapodásra, megrendelésre, valamint szállításokra, amelyeket Hansgrohe Kft. teljesít vevői részére. Jelen feltételek jövőbeni üzleti kapcsolatokra irányadók, még abban az esetben is, ha ezek kifejezetten nem kerülnek ismételten kikötésre. A vevő bármilyen eltérő általános szerződési feltétele nem fogadható el, abban az esetben sem, ha Hansgrohe kifejezetten nem tiltakozott ellene.

II. Szerződéskötés

1. A szerződés akkor tekinthető megkötöttnek, ha Hansgrohe írásban visszaigazolja vevő felé a megrendelést.

2. Hansgrohe csak abban az esetben vállal jótállást, ha ez törvényben, a megrendelés visszaigazolásában, reklámüzenetekben vagy a jótállási jegyen kifejezetten rögzítésre került.

3. Valamennyi, a Hansgrohe Kft. által a szerződéskötés során átadott és a Hansgrohe által készített dokumentáció, mint amilyenek a képek és a rajzok, valamint a technikai nyilatkozatok irányadónak tekintendők. Bármilyen technikai módosítás, fejlesztés vagy szerkezeti módosítás csak abban az esetben engedélyezett, ha az a vevő számára ésszerű és a Hansgrohe ahhoz előzetesen kifejezetten hozzájárult.

III. Szállítás ideje, a szállítás és a kárveszély átszállása

1. A megsemmisülés, elvesztés vagy sérülés veszélye átszáll vevőre az árunak a fuvarozó részére történő átadásával, ill. a rendelkezésre bocsátással, ha az árut a vevő maga szállítja el. Amennyiben a szállítást a vevő magatartása miatt vagy a Hansgrohe érdekkörén illetve ellenőrzésén kívül eső ok miatt kell elhalasztani, a kárveszély a szerződés tárgyának a szállításra történő készrejelentésről szóló értesítéssel száll át a vevőre.

2. Amennyiben a Felek másként nem állapodnak meg, a vevő saját költségre köteles szállítási biztosítást kötni az általános szállítási biztosítási feltételek alapján és ezt Hansgrohe felé megfelelően igazolni, amely kiterjed az áruk szállításának kockázatára a feladási helytől a megállapodott célig. Hansgrohe által kötött biztosítás biztosítja az árut egészen az átvételig.

3. A szállítás körülményei a megrendelés visszaigazolásában kerülnek meghatározásra, a CPT paritás figyelembevételével.

IV. Leszállítási határidő és vis major

1. Azon leszállítási határidők, amelyek tekintetében a felek nem állapodtak meg kifejezetten abban, hogy azok kötelezőek, nem minősülnek kötelezőnek. A leszállítási határidő akkor tekintendő betartottnak, ha a szállítmányt elküldték vagy a szállításra készenlétről határidőn belül értesítették a vevőt.

2. Hansgrohe-n kívülálló körülmények vagy események, amelyek megakadályozzák vagy jelentősen megnehezítik a szállítást, fennállásuk időtartamára egészen vagy részben felmentik Hansgrohe-t a szállítási kötelezettségek alól. Ez különösen vonatkozik az üzemzavarokra, nyers-, segéd-és üzemanyagok biztosításának akadályaira, a rakodási lehetőségek hiányára, hatóságiintézkedésekre, sztrájkokra és blokádokra. Ilyen esetekben Hansgrohe jogosult, még ha különbenis késésben van, a szállítást megfelelő késedelemmel teljesíteni. Hansgrohe választása szerint ugyanakkor arra is jogosult, hogy azonnal vagy később, egészen vagy részben elálljon a Szerződéstől, anélkül hogy emiatt a vevő vele szemben követelésekkel élhetne. Ha a Hansgrohe-n kívülálló okokból bekövetkező késedelem túllépi a 2 hónap időtartamot, úgy a vevőnek jogában áll elállni a Szerződéstől az érintett mennyiség leszállítása vonatkozásában. További követelésekre nincsen joga a vevőnek.

3. Amennyiben a szállítási határidő a fent említett okból kifolyólag meghosszabbodik, vagy Hansgrohe mentesül a szállítási kötelezettsége alól, vevő nem jogosult kártérítési igénnyel élni Hansgrohéval szemben. Hansgrohe nem felelős az üzletmenet megszakadása miatt fellépő, vevőt ért olyan károkért, amelyek a késedelem ideje alatt keletkeznek. Hansgrohe azonban köteles a fent említett körülmények felmerülésekor vevőt lehetőség szerint haladéktalanul értesíteni.

4. Hansgrohe jogosult a leszállítási határidő lejártát megelőzően ésszerű mértékig részszállítást teljesíteni és a részteljesítésről számlát kiállítani.

5. Amennyiben a szállítandó termék fuvarozását vagy szállítását a vevő kérésére halasztják el olyan okból kifolyólag, ami a vevő érdekkörében (felelősségi és kockázati körében) merült fel, vevő köteles megtéríteni a tárolással összefüggésben felmerült költségeket és azt a kamatot, amely a szállítandó termék árára esik a Hansgrohe általi tárolás esetén. A  tárolási díj minden érintett hónap után a kiegyenlítetlen számla összegének 0,5%-a,  attól a hónaptól kezdődően, hogy a szállítmányt szállításra készre jelentették. Ugyanakkor egy ésszerű póthatáridő meghatározása és sikertelen eltelte után, Hansgrohe jogosult a leszállítandó termékkel másként rendelkezni. Mindez természetesen nem érinti Hansgrohe azon jogát, hogy az ebből eredő kárát - ideértve az elmaradt hasznát is – követelje vevőtől.

6. Amennyiben vevő nem veszi át határidőre a szerződés tárgyát, Hansgrohe jogosult azonnali átvételt és fizetést követelni vagy vevő részére egy méltányos póthatáridőt meghatározni. Ennek lejárta után Hansgrohe jogosult másképp rendelkezni a szerződés tárgyáról, és vevő részére a szállítást méltányosan meghosszabbított határidővel teljesíteni. Ez nem érinti Hansgrohe-nek a Ptk. 302-303. §-ban foglalt rendelkezések szerinti jogait, valamint azt, hogy a Szerződéstől elálljon. Amennyiben Hansgrohe a késedelemért kártérítést követel, jogosult átalány kártérítésként a megállapodás szerinti ár 25%-át plusz áfát követelni bármilyen igazolás nélkül, hacsak a Vevő nem bizonyítja, hogy a keletkezett kár kisebb mértékű. Ez nem zárja ki Hansgrohe további követeléseinek érvényesítését.

V. Árak

1. A szállítás a vevő által megjelölt szállítási napon érvényes árlistában rögzített árak szerint történik. Valamennyi ár a raktárból, CPT Offenburg, illetve CPT Wasselone értendő. Amennyiben másként nem kerül meghatározásra, valamennyi ár forintban értendő, amelyhez hozzáadódik a biztosítás költsége, amennyiben ezen költségek a felek ilyen irányú megállapodása miatt felmerülnek, valamint a felszerelési és üzembe helyezési költség,. Az árban az éppen irányadó általános forgalmi adók benne foglaltatnak.

2. Hansgrohe fenntartja magának a jogot, hogy árat emeljen, amennyiben a szerződés megkötését követően költségnövekedés merül fel, különösen vámegyezmények, piaci- vagy anyagköltségek, munkabér, energia, adók emelkedése vagy jelentős árfolyamváltozás miatt. Az ezekről szóló igazolásokat Hansgrohe vevő kérésére bemutatja.  

VI. Fizetés és hátralék

1. A fizetés Hansgrohe részére a számla kézhezvételét követően, levonások nélkül a számlán meghatározottak szerint teljesítendő. Hansgrohe csekket kizárólag meghatározott feltételekkel fogad el. Csekk kizárólag abban az esetben fogadható el, amennyiben az a tartozás teljes ellenértékét fedezi. A csekk csak akkor tekinthető teljesítettnek, amikor azt jóváírják. Valamennyi fizetés költségek nélkül kell, hogy történjen. Csekkek és átutalás esetén is a vevő visel minden banki költséget. A fizetés elsősorban a költségre, majd a kamatokra, végül a legrégebbi főkövetelésekre kerül elszámolásra.

2. Fizetési késedelem esetén törvényi előírásoknak megfelelő mértékű kamat kerül felszámításra.

3. A vevő csak akkor élhet beszámítási vagy visszatartási joggal Hansgrohe követeléseivel szemben, ha az ellenkövetelés nem vitatott és jogerős határozaton alapul.

4. Követelések bármilyen engedményezéséhez Hansgrohe hozzájárulása szükséges.

5. A szerződés teljesítésére minden esetben csak a vevő kielégítő fizetőképessége mellett köteles Hansgrohe, és kétségek esetén a szállítást előzetes készpénzfizetéshez, illetve megfelelő biztosíték előzetes nyújtásának feltételéhez kötheti, valamint kijelentheti, hogy a szállítás csak utánvéttel történhet. Ha a vevő nem teljesíti ezt a követelést, Hansgrohe jogosult elállni a szerződéstől, ill. szerződésektől, és az addig felmerült költségeket (beleértve az elmaradt hasznot is) kiszámlázni a vevőnek.

VII. Tulajdonjog fenntartás

1. Hansgrohe a leszállított áruk tulajdonjogát mindaddig fenntartja, amíg a leszállított áru teljes ellenértéke kiegyenlítésre nem kerül.

2. Minden olyan vevői magatartás esetén, amely a szerződéssel ellentétes, így különösen fizetési késedelem esetében, Hansgrohe a szállítmány visszavételére jogosult. A szállítmány visszavétele vagy letiltása nem jelenti a szerződéstől való elállást, kivéve ha Hansgrohe ezt írásban kifejezetten kijelenti. Hansgrohe jogosult a terméket értékesíteni és az eladásból származó összeget a vevő elleni követeléseinek ellentételezésére fordítani. Vevő köteles kellő gondossággal kezelni a szállítmányt. Vevő különösen köteles az árukat beszerzési értéken tűzből, vízből, viharból vagy lopásból eredő károk ellen biztosítani. A biztosítási jogosultságok, amelyek károk esetén merülnek fel, Hangsrohera engedményezendők, amennyiben az áruk ellenértéke vevő által még nem került megfizetésre. Amennyiben karbantartási vagy vizsgálati munkálatok válnak szükségessé, vevő ezeket saját költségre köteles időben elvégezni.

3.  Hansgrohe tulajdonjogáról a végrehajtókat vagy harmadik feleket haladéktalanul értesíteni kell. Amennyiben a harmadik fél nem tudja az ezen harmadik fél által kezdeményezett bírósági vagy a bíróságon kívüli eljárás révén Hansgrohe terhére felmerülő költségeket Hansgrohe részére megtéríteni, vevő felelős a Hansgrohenál a felmerült veszteség, valamint a kár, illetve az áru megsérülése vagy megsemmisülése kapcsán felmerült követelések megtérítéséért.

4. A vételár teljes kifizetéséig, ide értve minden járulékos követelést is, valamint az üzleti kapcsolatból származó egyéb követelések kifizetéséig a szállított áruk Hansgrohe tulajdonunkban maradnak. A vevőnek a vételár teljes kifizetéséig nincs joga arra, hogy az árut harmadik személyeknek zálogba adja, vagy biztosítékként átruházza. A vevő a birtokába került árut köteles Hansgrohe számára díjmentesen megőrizni.

5. A vevő birtokába került áru újrafeldolgozása, más árukkal való keverése és összekapcsolása esetén a vevő birtokába került áru számlaértékének arányában dologösszességként Hansgrohe közös tulajdonjogot formál az új termékre. Az ezáltal keletkező közös tulajdonjogok a vevő birtokába került árura érvényesek az 4. pont értelmében.

6. A vevőnek jogában áll, hogy a birtokába került árut rendes értékesítési folyamatban elidegenítse, ha Hansgrohe vételár követelése kifizetésével nincs késedelemben.

7. A vevő már jelenleg is köteles minden követelést Hansgrohe-ra ruházni (engedményezni), amelyek a birtokába került áru továbbértékesítésével kapcsolatban harmadik személyekkel szemben részéről felmerülnek. Ha a birtokába került áru az újrafeldolgozás, összekapcsolás vagy keverés után kerül értékesítésre, úgy az átruházás a továbbértékesítéssel kapcsolatos követelésekkel kapcsolatban csak a birtokába került árunak a Hansgrohe által a vevő részére számlába állított értékére érvényes. Ez akkor is így van, ha a vevő birtokába került áru továbbértékesítése más árukkal együtt történik, amelyek nem a Hansgrohe tulajdonát képezik.

8. A vevő a 7. pont szerint engedményezett követelések Hansgrohe által történő érvényesítését elősegítendő, köteles tájékoztatni Hansgrohe-t a birtokába került áru elidegenítéséből eredő minden egyes követeléséről, adósainak nevéről és köteles valamennyi adásvétellel, illetve szállítással kapcsolatos okmányt Hansgrohe részére átadni, valamint köteles az adósainak tudomására hozni a 7. pont szerinti engedményezés tényét.

9. A vevő már most hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Hansgrohe által tulajdonjog-fenntartással értékesített és a vevő birtokába került áru elhozatalával megbízott személyek ebből a célból beléphetnek, ill. gépkocsival behajthatnak arra a területre vagy épületbe, ahol a tárgyak találhatók, hogy az adott árut magukhoz vehessék.

10.  A vevő köteles Hansgrohe-t azonnal tájékoztatni mindennemű elkobzásról, végrehajtásról vagy harmadik személyek egyéb, a mi tulajdonjogunkat károsan befolyásoló intézkedéséről. A harmadik személyek beavatkozásának, elsősorban az esetleges igényperek elhárításával kapcsolatos költségeket a vevő köteles viselni.

VIII. Szavatossági igény – Elévülési idő

1. Amennyiben egy szállított termék hibás, vevő a következőkre jogosult:

Hansgrohe pótteljesítésre köteles, melynek a vevő választása szerint vagy a hiányosság kiküszöbölésével kijavítás útján vagy hibátlan áru leszállításával, azaz kicseréléssel tesz eleget.

  • A szavatossági igények elévülési ideje a szállítástól számított hat hónap, vagy amennyiben egyes termékek esetén törvény hosszabb elévülési időt állapít meg, ez az időszak. A szállítmány hiányosságait vevő a tudomásra jutást követően azonnal köteles Hansgrohe felé jelezni. Az elévülési időre egyebekben a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók.
  • Amennyiben a kijavítás vagy kicserélés nem lehetséges, vagy azt eladó nem vállalja, a vevő jogosult a szerződéstől elállni vagy a vételár megfelelő leszállítását kérni. Az elállás kizárt, amennyiben Hansgrohe kötelezettségszegése jelentéktelen.
  • Hansgrohe-val való egyeztetést követően vevő köteles valamennyi ésszerű, a Hansgrohe által igényelt időt és lehetőséget biztosítani a kijavítás vagy kicserélés érdekében. Amennyiben ezt nem teszik meg, Hansgrohe mentesül a következmények felelőssége alól. Abban az esetben, ha a vevő indítványozza szakember alkalmazását a társaság érdekében, ezzel további költségeket okozva Hansgrohenak vagy ha a vevő a teljesítést különösen sürgősen, a rendes munkaidőn kívül kívánja, akkor vevő köteles az ezzel kapcsolatban felmerült költségeket, pl. túlóra díj, hosszabb szállítási távolság költsége, viselni.

A szavatosság a kijavított vagy kicserélt elemekre ugyanolyan mértékben érvényes, mint az eredeti szállítmányra.

  • A természetes elhasználódásból, helytelen vagy nem megfelelő használatból, vevő vagy harmadik személy általi hibás üzembe helyezésből vagy összeszerelésből, hibás vagy hanyag kezelésből, túlzott igénybevételből, nem megfelelő felszerelésből, kémiai anyagból, elektrokémiai vagy elektromos hatásokból eredő valamennyi kárért kizárólag vevő felelős, kivéve, ha azok Hansgrohénak felróhatók.

IX. Visszaszállítás

A Hansgrohe által leszállított termékek visszaszállítása csak egyedi megállapodás esetén lehetséges, kizárólag még forgalomban lévő termékek esetén bontatlan, sértetlen csomagolásban, kivéve, ha bebizonyosodik, hogy azok hibásak. Amennyiben a Hansgrohe egyedi esetben, írásban megállapodik a visszaszállítás elfogadására vonatkozóan, a visszaszállított termék az egyedi megállapodásban rögzített, de minimum 25%-os eljárási díj levonásával kerül elszámolásra. A szállítási kockázat és a szállítási költségek a megrendelő felet terhelik. Jelen rendelkezés nem vonatkozik a kifutott termékekre.

X. Kártérítési kötelezettség

Vevő a termék adásvételével kapcsolatban felmerülő esetleges kártérítési igényeit Hansgrohe-val szemben csak abban az esetben érvényesítheti, ha azok Hansgrohe szándékos vagy súlyos gondatlanságból elkövetett szerődésszegésére, vagy az általa a szerződéskötést megelőző szerződéses tárgyalások során, törvényes képviselői vagy a teljesítésbe bevont segítő személyek által tanúsított szándékos vagy súlyos gondatlanság miatti kötelességszegésre vezethetők vissza. Kártérítési igény másodlagos vagy jelentéktelen kötelezettségek megszegése miatt gondatlanság esetén kizárt. Ez különösen az olyan közvetett károkra vonatkozik, amelyek vírusos vagy veszélyes összetevőkkel rendelkező weboldal információjára, sofware-re, dokumentumaira vagy más adatára vezethetők vissza. 

XI. Felelősség közvetett károkért

Hansgrohe nem felelős olyan közvetett károkért, amely a hibás teljesítésből erednek, pl. termelés vesztesége, elmaradt haszon és egyéb fogyasztás elmulasztása, kivéve szándékosság vagy súlyos mulasztás esetén.

XII. A kereskedelmi megállapodás megszüntetése

Amennyiben a kereskedelmi megállapodást megszüntetik (pl. valamelyik szerződő fél elállása vagy felmondása esetén), vevő köteles – az alábbi rendelkezések figyelembevétele mellett - a leszállított, de a vevő tulajdonába még nem került árut Hansgrohe részére visszaszolgáltatni, Hansgrohe pedig jogosult az árut a vevő telephelyéről vevő költségére elszállítani.

Mindezen felül Hansgrohe jogosult megfelelő kártérítést követelni vevőtől az elhasználódásért, megrongálódásért vagy annak lehetetlenülésért, hogy a terméket a vevő a felelősségi körén belül felmerülő egyéb okból nem tudja visszaszolgáltatni. Ezen túlmenően Hansgrohe kártérítést követelhet a leszállított termék felhasználásáért vagy használatáért, amennyiben a termék értéke lecsökkent a leszerelés és a Hansgrohe általi újbóli birtokbavétel között.

Ezen értékcsökkenés számítása a megrendelés teljes összegéhez és az aktuális eladási árhoz viszonyítva történik. Amennyiben a termékek értékesítése nem lehetséges vagy nem történik meg,, akkor egy független szakértő által megállapított becslés alapján történik az értékcsökkenés számítása.

XIII. Engedményezés

A vevői jogok engedményezése, illetve a vevő szerződésen alapuló kötelezettséginek átruházása kizárólag Hansgrohe írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

XIV. Export előírások

Amennyiben a terméket a vevő később külföldre szállítja, a vevő felelős az ott irányadó jogszabályok betartásáért.

XV. Teljesítés helye, bíróság illetékessége és irányadó jog

1. A szállítás és teljesítés tekintetében a teljesítés helye az a hely, ahova szállítanak, vagy ahol a szolgáltatást nyújtják. Minden más a szerződésből eredő kötelezettség esetén a teljesítés helye a feladás helye.

2. Amennyiben a fenti feltételek nem tartalmaznak megfelelő rendelkezést, a magyar jog irányadó a Bécsi Vételi Egyezmény alkalmazásának kizárása mellett.

3. Esetleges jogviták esetére a magyar bíróságoknak van kizárólagos joghatósága.

XVI. Kiegészítő szóbeli megállapodások, részleges érvénytelenség

1. Valamennyi megállapodás, ami a Hansgrohe és a vevő között jött létre a teljesítéssel kapcsolatosan a jelen szerződésben került írásban rögzítésre. Kiegészítő szóbeli megállapodások nem léteznek illetve nem érvényesek.

2. Amennyiben valamely rendelkezés érvénytelen vagy azzá válik, az nem érinti a szerződés többi rendelkezésének érvényességét.

Találja meg az Önhöz legközelebbi kereskedőt!

Szakkereskedő kereső